Informacje o zmianach w regulaminie i historia zmian

Informacje o zmianie w regulaminie z dnia 20.11.2023 r.: zmiany wchodzą w życie w dniu 05.12.2023 r.

Zmianie ulega punkt V regulaminu z dotychczasowej treści:
 

V. PRAWA KONSUMENTÓW

W przypadku Usług realizowanych przez Kancelarię na rzecz Klientów będących Konsumentami, jak również Klientów będących Przedsiębiorcami korzystającymi z praw konsumentowi, do Klientów takich mają zastosowanie następujące zasady:
Klient może na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827 ze zm.) odstąpić od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, poprzez złożenie stosownego oświadczenia Kancelarii.

Kancelaria z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Klienta prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Kancelaria informuje, że zgodnie z art. 38 ww. Ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Klienta, jest wyłączone m.in. w następujących przypadkach:
świadczenia usług, jeżeli Kancelaria wykonała w pełni Usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Kancelarię utraci prawo odstąpienia od Umowy;
Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 
Kancelaria informuje, że w przypadku Usług w ramach których Usługi świadczone są według indywidualnych wytycznych Konsumenta przykładowo usługi opisanej jako "Konsultacja Prawna" i "Umowa o świadczeniu usług" oraz służą zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb, prawo do odstąpienia od Umowy, zgodnie z ww. Ustawą o prawach Konsumenta nie przysługuje.
 

Klient posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w szczególności:
jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Kancelarią, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w tym na ich stronach internetowych.

Klient może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wyżej określone zasady i zapisy nie znajdują zastosowania do Klientów będących Przedsiębiorcami.


Na obecną treść:

 

V. PRAWA KONSUMENTÓW

W przypadku Usług realizowanych przez Kancelarię na rzecz Klientów będących Konsumentami, jak również Klientów będących Przedsiębiorcami korzystającymi z praw konsumentowi, do Klientów takich mają zastosowanie następujące zasady:
Klient może na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827 ze zm.) odstąpić od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, poprzez złożenie stosownego oświadczenia Kancelarii drogą elektroniczną na adres wskazany w punkcie II niniejszego regulaminu.

Kancelaria z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Klienta prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i dokona zwrotu wpłaconych środków.


Klient posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w szczególności:
jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Kancelarią, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w tym na ich stronach internetowych.

Klient może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wyżej określone zasady i zapisy nie znajdują zastosowania do Klientów będących Przedsiębiorcami.

 

 

Informacje o zmianach w regulaminie z dnia 01.01.2024 r.: zmiany wchodzą w życie w dniu 14.01.2024 r.


 

Zmianie ulega punkt IV regulaminu z dotychczasowej treści:
 

IV. OGÓLNE ZASADY REALIZACJI USŁUG

Jeśli nie ustalono z Klientem inaczej, Kancelaria świadczy Usługi wyłącznie w oparciu o prawo polskie oraz w języku polskim.

Usługi realizowane są zgodnie z aktualnym na dzień realizacji Usługi stanem prawnym oraz w oparciu o stan faktyczny, informacje i dokumenty dostarczone przez Klienta. Jeśli Strony inaczej nie ustaliły, Kancelaria nie dokonuje aktualizacji wykonanej Usługi, w tym konsultacji czy przygotowanych dokumentów. W przypadku niektórych Usług dokonanie aktualizacji przygotowanych dokumentów np. w przypadku zmian w przepisach prawa może być elementem takiej Usługi – w takim przypadku jednak Kancelaria określa zakres, zasady oraz termin takiej aktualizacji. 

Klient jest zobowiązany dostarczyć Kancelarii kompletne i prawidłowe materiały, opisy, dane oraz inne informacje niezbędne do należytego wykonania Usługi. Formę lub sposób ich dostarczenia Klient ustala z Kancelarią. W przypadku otrzymania od Klienta informacji, dokumentów lub innych materiałów niekompletnych, niepełnych lub niewystarczających do wykonania Usługi, Kancelaria skontaktuje się z Klientem, telefonicznie lub e-mailowo – zgodnie z podanymi przez Klienta dane. Termin realizacji Usługi może ulec zawieszeniu na czas oczekiwania przez Kancelarię na dostarczenie przez Klienta informacji, dokumentów lub innych materiałów.

Klient jest proszony o informowanie Kancelarii niezwłocznie, o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizowaną na jego rzecz Usługę, w tym w szczególności zmianach w przekazanych Kancelarii informacjach, danych czy opisach.

Wszystkie Usługi realizowane są przez Kancelarię z należytą starannością. Z zastrzeżeniem, innych zapisów niniejszego dokumentu, zawarcie Umowy w zakresie realizowanych Usług wymaga wyraźnego wskazania przez Kancelarię, że przyjmuje daną Usługę do realizacji oraz potwierdzenia Klientowi jej zakresu, terminu realizacji, jak również wysokości oraz zasad zapłaty wynagrodzenia za realizację Usługi. 

Kancelaria realizuje na rzecz Klienta zlecone lub zamówione przez niego, zgodnie z niniejszym dokumentem Usługi w terminach wskazanych Klientowi, a w przypadku Usług zamawianych bezpośrednio w Serwisie w terminach wskazanych w Serwisie.

Jeśli Strony nie umówiły się inaczej, termin realizacji Usługi liczony jest w Dniach roboczych, przy czym do terminu realizacji Usługi nie wlicza się czasu, w którym Kancelaria oczekuje na informacje, dokumenty lub jakiekolwiek dane niezbędne do realizacji Usług, które ma dostarczyć Klient, jak również czasu, w którym Klient zapoznanie się lub dokonuje weryfikacji przedstawionej przez Kancelarię analizy, opinii, dokumentu czy innej odpowiedzi. Jeśli inaczej się nie umówiono oraz z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, Kancelaria rozpoczyna realizację Usługi lub Usług pierwszego Dnia roboczego po dniu otrzymania płatności za Usługę od Klienta oraz otrzymania od Klienta wszystkich niezbędnych do jej realizacji dokumentów oraz informacji.

Wybrane Usługi Kancelarii mogą być realizowane, zgodnie z odrębnym zleceniem Klienta w specjalnym przyspieszonym trybie (tryb ekspresowy). W zależności od wybranej Usługi termin realizacji Usług w trybie ekspresowym może się różnić i zostanie każdorazowo wskazany Klientowi przed zleceniem Usługi, w tym może być wskazany na stronach Serwisu. Termin realizacji Usługi w trybie ekspresowym liczony jest od momentu łącznie otrzymania przez Kancelarię płatności Klienta za Usługę oraz otrzymania od Klienta wszystkich niezbędnych do jej realizacji dokumentów oraz informacji. Przez opłacenie ceny Usługi rozumie się otrzymanie przez Kancelarię informacji o wpłynięciu płatności Klienta lub zaksięgowanie płatności na rachunku bankowym Kancelarii.

Jeśli Strony nie ustalą odrębnie inaczej wynagrodzenie z tytułu realizacji Usług płatne jest z góry i obejmuje wyłącznie zakres Usługi ustalony przez Strony. Wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez Kancelarię w imieniu i na rzecz Klienta (jak przykładowo opłaty skarbowe, opłaty sądowe czy urzędowe, koszty korespondencji tradycyjnej, itp.) obciążają Klienta oraz podlegają zwrotowi przez Klienta Kancelarii na podstawie zestawienia kosztów.

Kancelaria ma prawo odmowy wykonania polecenia Klienta, realizacji Usługi lub konkretnej czynności, jak również ma prawo rozwiązać Umowę w przypadkach wskazanych w Ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. 1982 nr 19 poz. 145) oraz Ustawie z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (Dz. U. 1982 nr 16 poz. 124), a także w przypadku: gdyby ich wykonanie naruszałoby prawo, dobre obyczaje, interesy Klienta czy też stanowiło naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu lub warunków zawartej Umowy. Kancelaria ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, w granicach dozwolonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku Użytkowników i Klientów będących Przedsiębiorcami Kancelaria ma prawo odmowy przyjęcia zamówienia na Usługę oraz zawarcia Umowy bez podania przyczyny. Kancelaria realizuje na rzecz Klienta Usługę w zakresie określonym w ramach zawartej Umowy.

Z zastrzeżeniem odrębnych zapisów niniejszego Regulaminu oraz przypadków, gdy Strony umówiły się indywidualnie inaczej, Klient ma możliwość do zgłoszenia jednej tury uwag oraz zapytań do zrealizowanej w ramach Umowy Usługi, w tym w szczególności pisma, analizy, opinii lub innego dokumentu – w granicach zamówionej Usługi. Jeśli Strony inaczej nie ustaliły indywidualnie, uwagi oraz zapytania, Klient zgłasza w drodze wiadomości e-mail, na adres kontaktowy Kancelarii wskazany w niniejszym Regulaminie. W przypadku gdy Klient nie przekaże Kancelarii swoich uwag w ciągu 7 dni od dnia przesłania mu pisma, analizy, opinii lub innego dokumentu przyjmuje się, że Klient zaakceptował taką Usługę w całości oraz nie wnosi do niej uwag czy zapytań. Kancelaria może wskazać Klientowi inny termin, w którym powinien zgłosić swoje uwagi lub zapytania w przypadku gdy jest to uzasadnione tokiem prowadzonej spraw czy postępowania z którym takie pismo lub inna analiza jest związana lub w którym ma być złożona.

W toku realizowanej Umowy Kancelaria jest uprawniona do podejmowania czynności bez uprzedniego polecenia Klienta, jeśli uzna to za konieczne ze względu na interes i dobro Klienta. Usługę oznaczoną jako "Konsultacja Prawna" może wykonywać również wskazany detektyw, który jest specjalistą w zakresie pomocy ofiarom oszustw internetowych i posiada wymaganą wiedzę dotyczącą problematyki zgłoszenia. W przypadku gdy zgodnie z niniejszym Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa Kancelaria będzie uprawniona do odmowy realizacji Usługi lub konkretnej czynności, Kancelaria poinformuje o tym fakcie Klienta. Klient, zamawiając Usługę, o której mowa w tym punkcie oświadcza, że znana jest mu specyfika Usług świadczonych przez Kancelarię, w szczególności akceptuje fakt, że Kancelaria może świadczyć również Usługi bądź realizować inne świadczenia czy czynności na rzecz podmiotów działających w tej samej lub podobnej branży do Klienta bądź w inny sposób konkurencyjny dla Klienta, w zakresie jednak dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz zasady etyki zawodu. O ile Strony nie ustalą indywidualnie inaczej, głównym kanałem komunikacji Stron podczas realizacji Usług przez Kancelarię na rzecz Klienta jest poczta elektroniczna (e-mail).

Usługi i funkcjonalności dostępne w Serwisie są dostarczane nieodpłatnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Kancelaria oferuje w Serwisie następujące Usługi:

 • Formularz kontaktowy - możliwość wysłania za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie wiadomości do Kancelarii.Usługi formularza kontaktowego świadczone są przez czas określony – do momentu przesłania przez Użytkownika wiadomości do Kancelarii.


Na obecną treść:

 

IV. OGÓLNE ZASADY REALIZACJI USŁUG

Jeśli nie ustalono z Klientem inaczej, Kancelaria świadczy Usługi wyłącznie w oparciu o prawo polskie oraz w języku polskim.

Usługi realizowane są zgodnie z aktualnym na dzień realizacji Usługi stanem prawnym oraz w oparciu o stan faktyczny, informacje i dokumenty dostarczone przez Klienta. Jeśli Strony inaczej nie ustaliły, Kancelaria nie dokonuje aktualizacji wykonanej Usługi, w tym konsultacji czy przygotowanych dokumentów. W przypadku niektórych Usług dokonanie aktualizacji przygotowanych dokumentów np. w przypadku zmian w przepisach prawa może być elementem takiej Usługi – w takim przypadku jednak Kancelaria określa zakres, zasady oraz termin takiej aktualizacji.
 

Klient jest zobowiązany dostarczyć Kancelarii kompletne i prawidłowe materiały, opisy, dane oraz inne informacje niezbędne do należytego wykonania Usługi. Formę lub sposób ich dostarczenia Klient ustala z Kancelarią. W przypadku otrzymania od Klienta informacji, dokumentów lub innych materiałów niekompletnych, niepełnych lub niewystarczających do wykonania Usługi, Kancelaria skontaktuje się z Klientem, telefonicznie lub e-mailowo – zgodnie z podanymi przez Klienta dane. Termin realizacji Usługi może ulec zawieszeniu na czas oczekiwania przez Kancelarię na dostarczenie przez Klienta informacji, dokumentów lub innych materiałów.

Klient jest proszony o informowanie Kancelarii niezwłocznie, o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizowaną na jego rzecz Usługę, w tym w szczególności zmianach w przekazanych Kancelarii informacjach, danych czy opisach.

Wszystkie Usługi realizowane są przez Kancelarię z należytą starannością. Z zastrzeżeniem, innych zapisów niniejszego dokumentu, zawarcie Umowy w zakresie realizowanych Usług wymaga wyraźnego wskazania przez Kancelarię, że przyjmuje daną Usługę do realizacji oraz potwierdzenia Klientowi jej zakresu, terminu realizacji, jak również wysokości oraz zasad zapłaty wynagrodzenia za realizację Usługi. 

Kancelaria realizuje na rzecz Klienta zlecone lub zamówione przez niego, zgodnie z niniejszym dokumentem Usługi w terminach wskazanych Klientowi, a w przypadku Usług zamawianych bezpośrednio w Serwisie w terminach wskazanych w Serwisie.

Jeśli Strony nie umówiły się inaczej, termin realizacji Usługi liczony jest w Dniach roboczych, przy czym do terminu realizacji Usługi nie wlicza się czasu, w którym Kancelaria oczekuje na informacje, dokumenty lub jakiekolwiek dane niezbędne do realizacji Usług, które ma dostarczyć Klient, jak również czasu, w którym Klient zapoznanie się lub dokonuje weryfikacji przedstawionej przez Kancelarię analizy, opinii, dokumentu czy innej odpowiedzi. Jeśli inaczej się nie umówiono oraz z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, z wyjątkiem umów zawartych z Konsumentami na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Kancelaria rozpoczyna realizację Usługi lub Usług pierwszego
Dnia roboczego po dniu otrzymania płatności za Usługę od Klienta oraz otrzymania od Klienta wszystkich niezbędnych do jej realizacji dokumentów oraz informacji. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
rozpoczęcie realizacji usług przez Kancelarię nastąpi nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia, w którym Zleceniodawca (będący Konsumentem) zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, chyba, że Zleceniodawca (będący Konsumentem) złoży
oświadczenie, że wyraża zgodę na wykonanie usług przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowy zawartej na odległość lub poza lokalem. Wybrane Usługi Kancelarii mogą być realizowane, zgodnie z odrębnym zleceniem Klienta w specjalnym przyspieszonym trybie (tryb ekspresowy). W zależności od wybranej Usługi termin realizacji Usług w trybie ekspresowym może się różnić i zostanie każdorazowo wskazany Klientowi przed zleceniem Usługi, w tym może być wskazany na stronach Serwisu. Termin realizacji Usługi w trybie ekspresowym liczony jest od momentu łącznie otrzymania przez Kancelarię płatności Klienta za Usługę oraz otrzymania od Klienta wszystkich niezbędnych do jej realizacji dokumentów oraz informacji. Przez opłacenie ceny Usługi rozumie się otrzymanie przez Kancelarię informacji o wpłynięciu płatności Klienta lub zaksięgowanie płatności na rachunku bankowym Kancelarii.

Jeśli Strony nie ustalą odrębnie inaczej wynagrodzenie z tytułu realizacji Usług płatne jest z góry i obejmuje wyłącznie zakres Usługi ustalony przez Strony. Wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez Kancelarię w imieniu i na rzecz Klienta (jak przykładowo opłaty skarbowe, opłaty sądowe czy urzędowe, koszty korespondencji tradycyjnej, itp.) obciążają Klienta oraz podlegają zwrotowi przez Klienta Kancelarii na podstawie zestawienia kosztów.

Kancelaria ma prawo odmowy wykonania polecenia Klienta, realizacji Usługi lub konkretnej czynności, jak również ma prawo rozwiązać Umowę, gdyby ich wykonanie naruszałoby prawo, dobre obyczaje, interesy Klienta czy też stanowiło naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu lub warunków zawartej Umowy. Kancelaria ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, w granicach dozwolonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku Użytkowników i Klientów będących Przedsiębiorcami Kancelaria ma prawo odmowy przyjęcia zamówienia na Usługę oraz zawarcia Umowy bez podania przyczyny. Kancelaria realizuje na rzecz Klienta Usługę w zakresie określonym w ramach zawartej Umowy.

Z zastrzeżeniem odrębnych zapisów niniejszego Regulaminu oraz przypadków, gdy Strony umówiły się indywidualnie inaczej, Klient ma możliwość do zgłoszenia jednej tury uwag oraz zapytań do zrealizowanej w ramach Umowy Usługi, w tym w szczególności pisma, analizy, opinii lub innego dokumentu – w granicach zamówionej Usługi. Jeśli Strony inaczej nie ustaliły indywidualnie, uwagi oraz zapytania, Klient zgłasza w drodze wiadomości e-mail, na adres kontaktowy Kancelarii wskazany w niniejszym Regulaminie. W przypadku gdy Klient nie przekaże Kancelarii swoich uwag w ciągu 7 dni od dnia przesłania mu pisma, analizy, opinii lub innego dokumentu przyjmuje się, że Klient zaakceptował taką Usługę w całości oraz nie wnosi do niej uwag czy zapytań. Kancelaria może wskazać Klientowi inny termin, w którym powinien zgłosić swoje uwagi lub zapytania w przypadku gdy jest to uzasadnione tokiem prowadzonej spraw czy postępowania z którym takie pismo lub inna analiza jest związana lub w którym ma być złożona.

Usługę oznaczoną jako "Konsultacja Prawna" może wykonywać również wskazany detektyw, który jest specjalistą w zakresie pomocy ofiarom oszustw internetowych i posiada wymaganą wiedzę dotyczącą problematyki zgłoszenia. W przypadku gdy zgodnie z niniejszym Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa Kancelaria będzie uprawniona do odmowy realizacji Usługi lub konkretnej czynności, Kancelaria poinformuje o tym fakcie Klienta. Klient, zamawiając Usługę, o której mowa w tym punkcie oświadcza, że znana jest mu specyfika Usług świadczonych przez Kancelarię, w szczególności akceptuje fakt, że Kancelaria może świadczyć również Usługi bądź realizować inne świadczenia czy czynności na rzecz podmiotów działających w tej samej lub podobnej branży do Klienta bądź w inny sposób konkurencyjny dla Klienta, w zakresie jednak dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz zasady etyki zawodu. O ile Strony nie ustalą indywidualnie inaczej, głównym kanałem komunikacji Stron podczas realizacji Usług przez Kancelarię na rzecz Klienta jest poczta elektroniczna (e-mail).

Usługi i funkcjonalności dostępne w Serwisie są dostarczane nieodpłatnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Kancelaria oferuje w Serwisie następujące Usługi:

 • Formularz kontaktowy - możliwość wysłania za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie wiadomości do Kancelarii.
  Usługi formularza kontaktowego świadczone są przez czas określony – do momentu przesłania przez Użytkownika wiadomości do Kancelarii.

 

 

Pozostałe punkty regulaminu pozostają bez zmian.

 

Informacje o zmianach w regulaminie z dnia 08.02.2024 r.: zmiany wchodzą w życie w dniu 22.02.2024 r.


 

Zmianie ulega regulamin z dotychczasowej treści z uprzedniej:

 

Anty-Portal Filip Piwowar

Regulamin

 
Regulamin Serwisu Internetowego anty-portal.pl oraz usług świadczonych przez firmę
Anty-Portal Filip Piwowar ul. Stefana Okrzei 64/3, 25-526 Kielce.
 
Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady zawierania i realizacji Usług w serwisie internetowym anty-portal.pl, realizacji Usług drogą elektroniczną oraz Usług realizowanych na odległość przez Anty-Portal Filip Piwowar.

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Anty-Portal Filip Piwowar zwany dalej jako: Kancelaria – Anty-Portal Filip Piwowar, ul. Stefana Okrzei 64/3, 25-526 Kielce, NIP: 9592024363, REGON: 383497950.
 

Klient – każdy podmiot, który zawarł z Kancelarią Umowę i na którego rzecz realizowane są Usługi;

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową Serwisu lub korzystająca z jej Usług i funkcjonalności;

Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem Przedsiębiorcy korzystającego z praw przysługujących konsumentowi (zgodnie z definicją poniżej);
 

Przedsiębiorca korzystający z praw przysługujących konsumentowi – osoba fizyczna będąca Klientem zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która korzysta z praw przysługujących konsumentom na gruncie Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta;

Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, zapisy Regulaminu odnoszące się do Konsumenta obejmują swoim zakresem również Przedsiębiorcę korzystającego z praw przysługujących konsumentowi (zgodnie z definicją powyżej);

Strony – Klient oraz Kancelaria łącznie;

Umowa – umowa o świadczenie Usług Kancelarii, zawarta pomiędzy Klientem a Kancelarią, w szczególności w sposób określony niniejszym Regulaminem;

Usługi – usługi prawne i pochodne w tym te opisane jako "Konsultacja Prawna" realizowane przez Anty-Portal Filip Piwowar na rzecz Klienta, zgodnie z zawartą Umową oraz niniejszym dokumentem;
 

Serwis/Serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Anty-Portal Filip Piwowar pod adresem: anty-portal.pl

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Polityka Prywatności – dostępny w Serwisie odrębny dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię, jak również zasady wykorzystania plików cookies;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Regulamin – niniejszy dokument.
 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, niniejszy Regulamin określa warunki ogólne i zasady zawierania oraz realizacji Usług w Serwisie internetowym, jak również realizacji innych Usług przez Anty-Portal Filip Piwowar na rzecz Klienta, w szczególności realizacji Usług drogą elektroniczną oraz realizacji Usług na odległość-zdalnie (tj. bez fizycznej obecności Stron, z wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość).
 

Kontakt z Kancelarią może odbywać się za pośrednictwem:
 • poczty tradycyjnej kierowanej na adres: ul. Stefana Okrzei 64/3, 25-526 Kielce;
 • poczty elektronicznej (e-mail) pod adresem: pomoc@anty-portal.pl;
 • numeru telefonu: +48 500-305-554;
 

Strony mogą każdorazowo indywidualnie odmiennie określić zasady realizacji Umowy, w tym poprzez wyłączenie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu.

W przypadku, gdy Strony nie określiły inaczej, niniejszy Regulamin znajduje również zastosowanie do wszystkich Umów zawieranych z Anty-Portal Filip Piwowar, bez względu na sposób ich zawarcia oraz zakres Usługi.

Usługi Kancelarii wykonywane są za pomocą pracowników i współpracowników Kancelarii.

W przypadku Usług Kancelarii wymagających reprezentowania Klienta przed organami, instytucjami czy sądami, realizacja Usługi będzie wymagała uprzedniego udzielenia pełnomocnictwa lub upoważnienia wskazanej przez Kancelarię osobie lub firmie (w szczególności adwokatowi lub radcy prawnemu). Usługa może być również wykonywana przez przedsiębiorcę osobiście w zakresie nie obejmującym reprezentacji w sądzie. Do składania oświadczeń w imieniu Klienta w zakresie realizacji Umowy z Kancelarią, jak również samego zawarcia Umowy, uprawniona jest wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie umocowanie od Klienta. Kancelaria jest uprawiona, ale nie zobowiązana do weryfikacji we własnym zakresie takiego umocowania.
 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE, ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY SERWISU, BEZPIECZEŃSTWO

W celu korzystania z Serwisu Klient powinien spełnić następujące minimalne wymagania techniczne:
 • posiadać urządzenie końcowe (komputer lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu;
 • posiadać dostęp do przeglądarki internetowej w najnowszej wersji;
 • włączyć w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Dodatkowo w celu złożenia zamówienia na Usługi, dla których Kancelaria przewidziała możliwość ich zamówienia i tym samym zawarcia Umowy bezpośrednio w Serwisie, w tym Pakiety, Klient powinien ponadto posiadać dostęp do aktywnej poczty elektronicznej (e-mail) oraz posiadać program do odczytu plików w formacie PDF, oraz formacie doc. lub docx.

Korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do jego systemu teleinformatycznego szkodliwego oprogramowania czy pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Każdy Użytkownik, by uniknąć ww. ryzyka i zagrożeń powinien stosować właściwe środki techniczne minimalizujące te ryzyka np. programy antywirusowe czy zaporę sieciową typu firewall.

Strona Serwisu może wykorzystywać pliki ,,cookies”. Zasady wykorzystania plików ,,cookies” zostały określone w dokumencie Polityka Prywatności dostępnej w Serwisie.
 

Użytkownik, korzystając z Serwisu jest zobowiązany w szczególności do:
 • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, zasadami dobrych obyczajów oraz w sposób niezagrażający dobrom osobistym i prawom, jakichkolwiek osób lub podmiotów trzecich bądź innym prawom oraz uzasadnionemu interesowi Kancelarii;
 • korzystania z wszelkich treści oraz zasobów Serwisu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
   

IV. OGÓLNE ZASADY REALIZACJI USŁUG

Jeśli nie ustalono z Klientem inaczej, Kancelaria świadczy Usługi wyłącznie w oparciu o prawo polskie oraz w języku polskim.

Usługi realizowane są zgodnie z aktualnym na dzień realizacji Usługi stanem prawnym oraz w oparciu o stan faktyczny, informacje i dokumenty dostarczone przez Klienta. Jeśli Strony inaczej nie ustaliły, Kancelaria nie dokonuje aktualizacji wykonanej Usługi, w tym konsultacji czy przygotowanych dokumentów. W przypadku niektórych Usług dokonanie aktualizacji przygotowanych dokumentów np. w przypadku zmian w przepisach prawa może być elementem takiej Usługi – w takim przypadku jednak Kancelaria określa zakres, zasady oraz termin takiej aktualizacji.
 

Klient jest zobowiązany dostarczyć Kancelarii kompletne i prawidłowe materiały, opisy, dane oraz inne informacje niezbędne do należytego wykonania Usługi. Formę lub sposób ich dostarczenia Klient ustala z Kancelarią. W przypadku otrzymania od Klienta informacji, dokumentów lub innych materiałów niekompletnych, niepełnych lub niewystarczających do wykonania Usługi, Kancelaria skontaktuje się z Klientem, telefonicznie lub e-mailowo – zgodnie z podanymi przez Klienta dane. Termin realizacji Usługi może ulec zawieszeniu na czas oczekiwania przez Kancelarię na dostarczenie przez Klienta informacji, dokumentów lub innych materiałów.

Klient jest proszony o informowanie Kancelarii niezwłocznie, o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizowaną na jego rzecz Usługę, w tym w szczególności zmianach w przekazanych Kancelarii informacjach, danych czy opisach.

Wszystkie Usługi realizowane są przez Kancelarię z należytą starannością. Z zastrzeżeniem, innych zapisów niniejszego dokumentu, zawarcie Umowy w zakresie realizowanych Usług wymaga wyraźnego wskazania przez Kancelarię, że przyjmuje daną Usługę do realizacji oraz potwierdzenia Klientowi jej zakresu, terminu realizacji, jak również wysokości oraz zasad zapłaty wynagrodzenia za realizację Usługi. 

Kancelaria realizuje na rzecz Klienta zlecone lub zamówione przez niego, zgodnie z niniejszym dokumentem Usługi w terminach wskazanych Klientowi, a w przypadku Usług zamawianych bezpośrednio w Serwisie w terminach wskazanych w Serwisie.

Jeśli Strony nie umówiły się inaczej, termin realizacji Usługi liczony jest w Dniach roboczych, przy czym do terminu realizacji Usługi nie wlicza się czasu, w którym Kancelaria oczekuje na informacje, dokumenty lub jakiekolwiek dane niezbędne do realizacji Usług, które ma dostarczyć Klient, jak również czasu, w którym Klient zapoznanie się lub dokonuje weryfikacji przedstawionej przez Kancelarię analizy, opinii, dokumentu czy innej odpowiedzi. Jeśli inaczej się nie umówiono oraz z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, z wyjątkiem umów zawartych z Konsumentami na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Kancelaria rozpoczyna realizację Usługi lub Usług pierwszego
Dnia roboczego po dniu otrzymania płatności za Usługę od Klienta oraz otrzymania od Klienta wszystkich niezbędnych do jej realizacji dokumentów oraz informacji. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
rozpoczęcie realizacji usług przez Kancelarię nastąpi nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia, w którym Zleceniodawca (będący Konsumentem) zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, chyba, że Zleceniodawca (będący Konsumentem) złoży
oświadczenie, że wyraża zgodę na wykonanie usług przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowy zawartej na odległość lub poza lokalem. Wybrane Usługi Kancelarii mogą być realizowane, zgodnie z odrębnym zleceniem Klienta w specjalnym przyspieszonym trybie (tryb ekspresowy). W zależności od wybranej Usługi termin realizacji Usług w trybie ekspresowym może się różnić i zostanie każdorazowo wskazany Klientowi przed zleceniem Usługi, w tym może być wskazany na stronach Serwisu. Termin realizacji Usługi w trybie ekspresowym liczony jest od momentu łącznie otrzymania przez Kancelarię płatności Klienta za Usługę oraz otrzymania od Klienta wszystkich niezbędnych do jej realizacji dokumentów oraz informacji. Przez opłacenie ceny Usługi rozumie się otrzymanie przez Kancelarię informacji o wpłynięciu płatności Klienta lub zaksięgowanie płatności na rachunku bankowym Kancelarii.

Jeśli Strony nie ustalą odrębnie inaczej wynagrodzenie z tytułu realizacji Usług płatne jest z góry i obejmuje wyłącznie zakres Usługi ustalony przez Strony. Wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez Kancelarię w imieniu i na rzecz Klienta (jak przykładowo opłaty skarbowe, opłaty sądowe czy urzędowe, koszty korespondencji tradycyjnej, itp.) obciążają Klienta oraz podlegają zwrotowi przez Klienta Kancelarii na podstawie zestawienia kosztów.

Kancelaria ma prawo odmowy wykonania polecenia Klienta, realizacji Usługi lub konkretnej czynności, jak również ma prawo rozwiązać Umowę, gdyby ich wykonanie naruszałoby prawo, dobre obyczaje, interesy Klienta czy też stanowiło naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu lub warunków zawartej Umowy. Kancelaria ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, w granicach dozwolonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku Użytkowników i Klientów będących Przedsiębiorcami Kancelaria ma prawo odmowy przyjęcia zamówienia na Usługę oraz zawarcia Umowy bez podania przyczyny. Kancelaria realizuje na rzecz Klienta Usługę w zakresie określonym w ramach zawartej Umowy.

Z zastrzeżeniem odrębnych zapisów niniejszego Regulaminu oraz przypadków, gdy Strony umówiły się indywidualnie inaczej, Klient ma możliwość do zgłoszenia jednej tury uwag oraz zapytań do zrealizowanej w ramach Umowy Usługi, w tym w szczególności pisma, analizy, opinii lub innego dokumentu – w granicach zamówionej Usługi. Jeśli Strony inaczej nie ustaliły indywidualnie, uwagi oraz zapytania, Klient zgłasza w drodze wiadomości e-mail, na adres kontaktowy Kancelarii wskazany w niniejszym Regulaminie. W przypadku gdy Klient nie przekaże Kancelarii swoich uwag w ciągu 7 dni od dnia przesłania mu pisma, analizy, opinii lub innego dokumentu przyjmuje się, że Klient zaakceptował taką Usługę w całości oraz nie wnosi do niej uwag czy zapytań. Kancelaria może wskazać Klientowi inny termin, w którym powinien zgłosić swoje uwagi lub zapytania w przypadku gdy jest to uzasadnione tokiem prowadzonej spraw czy postępowania z którym takie pismo lub inna analiza jest związana lub w którym ma być złożona.

Usługę oznaczoną jako "Konsultacja Prawna" może wykonywać również wskazany detektyw, który jest specjalistą w zakresie pomocy ofiarom oszustw internetowych i posiada wymaganą wiedzę dotyczącą problematyki zgłoszenia. W przypadku gdy zgodnie z niniejszym Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa Kancelaria będzie uprawniona do odmowy realizacji Usługi lub konkretnej czynności, Kancelaria poinformuje o tym fakcie Klienta. Klient, zamawiając Usługę, o której mowa w tym punkcie oświadcza, że znana jest mu specyfika Usług świadczonych przez Kancelarię, w szczególności akceptuje fakt, że Kancelaria może świadczyć również Usługi bądź realizować inne świadczenia czy czynności na rzecz podmiotów działających w tej samej lub podobnej branży do Klienta bądź w inny sposób konkurencyjny dla Klienta, w zakresie jednak dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz zasady etyki zawodu. O ile Strony nie ustalą indywidualnie inaczej, głównym kanałem komunikacji Stron podczas realizacji Usług przez Kancelarię na rzecz Klienta jest poczta elektroniczna (e-mail).

Usługi i funkcjonalności dostępne w Serwisie są dostarczane nieodpłatnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Kancelaria oferuje w Serwisie następujące Usługi:
 • Formularz kontaktowy - możliwość wysłania za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie wiadomości do Kancelarii.
  Usługi formularza kontaktowego świadczone są przez czas określony – do momentu przesłania przez Użytkownika wiadomości do Kancelarii.

 

V. PRAWA KONSUMENTÓW

W przypadku Usług realizowanych przez Kancelarię na rzecz Klientów będących Konsumentami, jak również Klientów będących Przedsiębiorcami korzystającymi z praw konsumentowi, do Klientów takich mają zastosowanie następujące zasady:

Klient może na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827 ze zm.) odstąpić od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, poprzez złożenie stosownego oświadczenia Kancelarii drogą elektroniczną na adres wskazany w punkcie II niniejszego regulaminu.

Kancelaria z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Klienta prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i dokona zwrotu wpłaconych środków.
 

Klient posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w szczególności:
 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Kancelarią, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w tym na ich stronach internetowych.

Klient może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wyżej określone zasady i zapisy nie znajdują zastosowania do Klientów będących Przedsiębiorcami.
 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem:
 • Poczty tradycyjnej kierowanej na adres: ul. Stefana Okrzei 64/3, 25-526 Kielce.
 • Poczty elektronicznej (e-mail) pod adresem: pomoc@anty-portal.pl.
   

Odpowiedź na reklamacje zostanie przekazana Klientowi w takiej samej formie w jakiej reklamacja została przez Klienta złożona.

Gdy udzielenie odpowiedzi na reklamacje będę wymagać uzyskania od Klienta podania dodatkowych danych czy informacji, Kancelaria zwróci się do Klienta o ich udzielnie.
 

Kancelaria oraz osoby, którymi Kancelaria posługuje się w wykonaniu Usługi, ponoszą odpowiedzialność wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą wyłącznie za szkodę poniesioną przez Przedsiębiorcę bezpośrednio na skutek naruszenia przez Kancelarię obowiązujących przepisów prawa, niewykonania lub nienależytego wykonania przez Kancelarię Umowy jedynie w wyniku rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej poniesionej przez Przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem zdań kolejnych. Łączna odpowiedzialność Kancelarii względem Przedsiębiorcy bez względu na tytuł i podstawę tej odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności z tytułu ewentualnych zobowiązań pozaumownych, na przykład odpowiedzialności deliktowej) zostaje ograniczona do równowartości kwoty ostatnio zapłaconego przez Klienta na rzecz Kancelarii wynagrodzenia. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy szkody wyrządzonej umyślnie.

Wyłączona jest odpowiedzialność Kancelarii względem Klienta będącego Przedsiębiorcą za utracone korzyści.

Okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego wynikła szkoda, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie istniejącego uprzednio zobowiązania, wyłącza roszczenia Przedsiębiorcy o naprawienie szkody z innego tytułu, w tym z tytułu czynu niedozwolonego.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane przez Kancelarię zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej Serwisu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydruk lub zapisanie na nośniku w każdym momencie przeglądania zawartości Serwisu.

O ile inaczej nie wskazano, wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do innych treści, a w szczególności do formularzy, logotypów, jak również zdjęć, materiałów, opisów oraz innych należą do Kancelarii, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, w tym w szczególności zdjęć, materiałów wideo, opisów czy innych treści bez uprzedniej zgody Kancelarii, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Kancelaria może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich oraz podmiotów trzecich.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który nie jest Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który jest Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kancelarii.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Kancelaria może wprowadzać zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:
 • zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ich interpretacji/wykładni wpływających na zapisy Regulaminu czy też prawa i obowiązki Stron;
 • wydania decyzji, orzeczenia lub innego podobnego aktu przez sądy, organy lub innego typu instytucje mające wpływ na zapisy Regulaminu czy też prawa i obowiązki Stron, zakres realizowanych przez Kancelarię Usług, jak również nałożenie określonych obowiązków przez takie sądy, urzędy czy innego typu instytucje;
 • w przypadku zmian w zakresie świadczonych Usług, w tym koncepcji, założeń, funkcjonalności czy organizacji prowadzonych Usług oraz samego Serwisu; w tym w szczególności spowodowanych względami organizacyjnymi, gospodarczymi, technologicznymi lub technicznymi, w tym w przypadku zmiany wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu czy poszczególnych Usług lub założeń biznesowych, jak również zmian polegających na zakończeniu świadczenia danej Usługi, formy czy zasad realizacji, ich zmianie czy też wprowadzeniu nowych Usług czy funkcjonalności czy organizacji Usług, Serwisu lub samej Kancelarii;
 • konieczności usprawnienia Usług, Serwisu, w tym jego funkcjonalności lub działania, zapobieganie nadużyciom, czy konieczności spowodowanej względami bezpieczeństwa;
 • wystąpienie konieczności zmian redakcyjnych, w tym konieczności usunięcia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu.
   

O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie Serwisu, zawierającą zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia, z zastrzeżeniem kolejnego podpunktu.

Zmiany Regulaminu, w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami mogą być wprowadzane w okresach krótszych niż wskazane w ppkt. 8 powyżej.

 

Zmiany Regulaminu nie wpływają na zasady realizacji Usług zleconych przez Klientów niebędących Przedsiębiorcami przed ogłoszeniem tych zmian. Jeżeli któreś z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub stanie się w całości albo w części nieskuteczne (na przykład z powodu zmiany przepisów prawa), nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień.

 

 

Na obecną:

 

Anty-Portal Filip Piwowar

Regulamin

 
Regulamin Serwisu Internetowego anty-portal.pl oraz usług świadczonych przez firmę
Anty-Portal Filip Piwowar ul. Klonowa 95A/LU3, 25-553 Kielce.
 
Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady zawierania i realizacji Usług w serwisie internetowym anty-portal.pl, realizacji Usług drogą elektroniczną oraz Usług realizowanych na odległość przez Anty-Portal Filip Piwowar.

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Anty-Portal Filip Piwowar zwany dalej jako: Kancelaria – Anty-Portal Filip Piwowar, ul. Klonowa 95A/LU3, 25-553 Kielce
NIP: 9592024363, REGON: 383497950.
 

Klient – każdy podmiot, który zawarł z Kancelarią Umowę i na którego rzecz realizowane są Usługi;

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową Serwisu lub korzystająca z jej Usług i funkcjonalności;

Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem Przedsiębiorcy korzystającego z praw przysługujących konsumentowi (zgodnie z definicją poniżej);
 

Przedsiębiorca korzystający z praw przysługujących konsumentowi – osoba fizyczna będąca Klientem zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która korzysta z praw przysługujących konsumentom na gruncie Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta;

Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, zapisy Regulaminu odnoszące się do Konsumenta obejmują swoim zakresem również Przedsiębiorcę korzystającego z praw przysługujących konsumentowi (zgodnie z definicją powyżej);

Strony – Klient oraz Kancelaria łącznie;

Umowa – umowa o świadczenie Usług Kancelarii, zawarta pomiędzy Klientem a Kancelarią, w szczególności w sposób określony niniejszym Regulaminem;

Usługi – usługi prawne i pochodne w tym te opisane jako "Konsultacja Prawna" realizowane przez Anty-Portal Filip Piwowar na rzecz Klienta, zgodnie z zawartą Umową oraz niniejszym dokumentem;
 

Serwis/Serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Anty-Portal Filip Piwowar pod adresem: anty-portal.pl

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Polityka Prywatności – dostępny w Serwisie odrębny dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię, jak również zasady wykorzystania plików cookies;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Regulamin – niniejszy dokument.
 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, niniejszy Regulamin określa warunki ogólne i zasady zawierania oraz realizacji Usług w Serwisie internetowym, jak również realizacji innych Usług przez Anty-Portal Filip Piwowar na rzecz Klienta, w szczególności realizacji Usług drogą elektroniczną oraz realizacji Usług na odległość-zdalnie (tj. bez fizycznej obecności Stron, z wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość).
 

Kontakt z Kancelarią może odbywać się za pośrednictwem:
 • poczty tradycyjnej kierowanej na adres: ul. Klonowa 95A/LU3, 25-553 Kielce;
 • poczty elektronicznej (e-mail) pod adresem: pomoc@anty-portal.pl;
 • numeru telefonu: +48 500-305-554;
 

Strony mogą każdorazowo indywidualnie odmiennie określić zasady realizacji Umowy, w tym poprzez wyłączenie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu.

W przypadku, gdy Strony nie określiły inaczej, niniejszy Regulamin znajduje również zastosowanie do wszystkich Umów zawieranych z Anty-Portal Filip Piwowar, bez względu na sposób ich zawarcia oraz zakres Usługi.

Usługi Kancelarii wykonywane są za pomocą pracowników i współpracowników Kancelarii.

W przypadku Usług Kancelarii wymagających reprezentowania Klienta przed organami, instytucjami czy sądami, realizacja Usługi będzie wymagała uprzedniego udzielenia pełnomocnictwa lub upoważnienia wskazanej przez Kancelarię osobie lub firmie (w szczególności adwokatowi lub radcy prawnemu). Usługa może być również wykonywana przez przedsiębiorcę osobiście w zakresie nie obejmującym reprezentacji w sądzie. Do składania oświadczeń w imieniu Klienta w zakresie realizacji Umowy z Kancelarią, jak również samego zawarcia Umowy, uprawniona jest wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie umocowanie od Klienta. Kancelaria jest uprawiona, ale nie zobowiązana do weryfikacji we własnym zakresie takiego umocowania.
 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE, ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY SERWISU, BEZPIECZEŃSTWO

W celu korzystania z Serwisu Klient powinien spełnić następujące minimalne wymagania techniczne:
 • posiadać urządzenie końcowe (komputer lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu;
 • posiadać dostęp do przeglądarki internetowej w najnowszej wersji;
 • włączyć w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Dodatkowo w celu złożenia zamówienia na Usługi, dla których Kancelaria przewidziała możliwość ich zamówienia i tym samym zawarcia Umowy bezpośrednio w Serwisie, w tym Pakiety, Klient powinien ponadto posiadać dostęp do aktywnej poczty elektronicznej (e-mail) oraz posiadać program do odczytu plików w formacie PDF, oraz formacie doc. lub docx.

Korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do jego systemu teleinformatycznego szkodliwego oprogramowania czy pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Każdy Użytkownik, by uniknąć ww. ryzyka i zagrożeń powinien stosować właściwe środki techniczne minimalizujące te ryzyka np. programy antywirusowe czy zaporę sieciową typu firewall.

Strona Serwisu może wykorzystywać pliki ,,cookies”. Zasady wykorzystania plików ,,cookies” zostały określone w dokumencie Polityka Prywatności dostępnej w Serwisie.
 

Użytkownik, korzystając z Serwisu jest zobowiązany w szczególności do:
 • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, zasadami dobrych obyczajów oraz w sposób niezagrażający dobrom osobistym i prawom, jakichkolwiek osób lub podmiotów trzecich bądź innym prawom oraz uzasadnionemu interesowi Kancelarii;
 • korzystania z wszelkich treści oraz zasobów Serwisu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
   

IV. OGÓLNE ZASADY REALIZACJI USŁUG

Jeśli nie ustalono z Klientem inaczej, Kancelaria świadczy Usługi wyłącznie w oparciu o prawo polskie oraz w języku polskim.

Usługi realizowane są zgodnie z aktualnym na dzień realizacji Usługi stanem prawnym oraz w oparciu o stan faktyczny, informacje i dokumenty dostarczone przez Klienta. Jeśli Strony inaczej nie ustaliły, Kancelaria nie dokonuje aktualizacji wykonanej Usługi, w tym konsultacji czy przygotowanych dokumentów. W przypadku niektórych Usług dokonanie aktualizacji przygotowanych dokumentów np. w przypadku zmian w przepisach prawa może być elementem takiej Usługi – w takim przypadku jednak Kancelaria określa zakres, zasady oraz termin takiej aktualizacji.
 

Klient jest zobowiązany dostarczyć Kancelarii kompletne i prawidłowe materiały, opisy, dane oraz inne informacje niezbędne do należytego wykonania Usługi. Formę lub sposób ich dostarczenia Klient ustala z Kancelarią. W przypadku otrzymania od Klienta informacji, dokumentów lub innych materiałów niekompletnych, niepełnych lub niewystarczających do wykonania Usługi, Kancelaria skontaktuje się z Klientem, telefonicznie lub e-mailowo – zgodnie z podanymi przez Klienta dane. Termin realizacji Usługi może ulec zawieszeniu na czas oczekiwania przez Kancelarię na dostarczenie przez Klienta informacji, dokumentów lub innych materiałów.

Klient jest proszony o informowanie Kancelarii niezwłocznie, o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizowaną na jego rzecz Usługę, w tym w szczególności zmianach w przekazanych Kancelarii informacjach, danych czy opisach.

Wszystkie Usługi realizowane są przez Kancelarię z należytą starannością. Z zastrzeżeniem, innych zapisów niniejszego dokumentu, zawarcie Umowy w zakresie realizowanych Usług wymaga wyraźnego wskazania przez Kancelarię, że przyjmuje daną Usługę do realizacji oraz potwierdzenia Klientowi jej zakresu, terminu realizacji, jak również wysokości oraz zasad zapłaty wynagrodzenia za realizację Usługi. 

Kancelaria realizuje na rzecz Klienta zlecone lub zamówione przez niego, zgodnie z niniejszym dokumentem Usługi w terminach wskazanych Klientowi, a w przypadku Usług zamawianych bezpośrednio w Serwisie w terminach wskazanych w Serwisie.

Jeśli Strony nie umówiły się inaczej, termin realizacji Usługi liczony jest w Dniach roboczych, przy czym do terminu realizacji Usługi nie wlicza się czasu, w którym Kancelaria oczekuje na informacje, dokumenty lub jakiekolwiek dane niezbędne do realizacji Usług, które ma dostarczyć Klient, jak również czasu, w którym Klient zapoznanie się lub dokonuje weryfikacji przedstawionej przez Kancelarię analizy, opinii, dokumentu czy innej odpowiedzi. Jeśli inaczej się nie umówiono oraz z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, z wyjątkiem umów zawartych z Konsumentami na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Kancelaria rozpoczyna realizację Usługi lub Usług pierwszego
Dnia roboczego po dniu otrzymania płatności za Usługę od Klienta oraz otrzymania od Klienta wszystkich niezbędnych do jej realizacji dokumentów oraz informacji. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
rozpoczęcie realizacji usług przez Kancelarię nastąpi nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia, w którym Zleceniodawca (będący Konsumentem) zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, chyba, że Zleceniodawca (będący Konsumentem) złoży
oświadczenie, że wyraża zgodę na wykonanie usług przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowy zawartej na odległość lub poza lokalem. Wybrane Usługi Kancelarii mogą być realizowane, zgodnie z odrębnym zleceniem Klienta w specjalnym przyspieszonym trybie (tryb ekspresowy). W zależności od wybranej Usługi termin realizacji Usług w trybie ekspresowym może się różnić i zostanie każdorazowo wskazany Klientowi przed zleceniem Usługi, w tym może być wskazany na stronach Serwisu. Termin realizacji Usługi w trybie ekspresowym liczony jest od momentu łącznie otrzymania przez Kancelarię płatności Klienta za Usługę oraz otrzymania od Klienta wszystkich niezbędnych do jej realizacji dokumentów oraz informacji. Przez opłacenie ceny Usługi rozumie się otrzymanie przez Kancelarię informacji o wpłynięciu płatności Klienta lub zaksięgowanie płatności na rachunku bankowym Kancelarii.

Jeśli Strony nie ustalą odrębnie inaczej wynagrodzenie z tytułu realizacji Usług płatne jest z góry i obejmuje wyłącznie zakres Usługi ustalony przez Strony. Wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez Kancelarię w imieniu i na rzecz Klienta (jak przykładowo opłaty skarbowe, opłaty sądowe czy urzędowe, koszty korespondencji tradycyjnej, itp.) obciążają Klienta oraz podlegają zwrotowi przez Klienta Kancelarii na podstawie zestawienia kosztów.

Kancelaria ma prawo odmowy wykonania polecenia Klienta, realizacji Usługi lub konkretnej czynności, jak również ma prawo rozwiązać Umowę, gdyby ich wykonanie naruszałoby prawo, dobre obyczaje, interesy Klienta czy też stanowiło naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu lub warunków zawartej Umowy. Kancelaria ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, w granicach dozwolonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku Użytkowników i Klientów będących Przedsiębiorcami Kancelaria ma prawo odmowy przyjęcia zamówienia na Usługę oraz zawarcia Umowy bez podania przyczyny. Kancelaria realizuje na rzecz Klienta Usługę w zakresie określonym w ramach zawartej Umowy.

Z zastrzeżeniem odrębnych zapisów niniejszego Regulaminu oraz przypadków, gdy Strony umówiły się indywidualnie inaczej, Klient ma możliwość do zgłoszenia jednej tury uwag oraz zapytań do zrealizowanej w ramach Umowy Usługi, w tym w szczególności pisma, analizy, opinii lub innego dokumentu – w granicach zamówionej Usługi. Jeśli Strony inaczej nie ustaliły indywidualnie, uwagi oraz zapytania, Klient zgłasza w drodze wiadomości e-mail, na adres kontaktowy Kancelarii wskazany w niniejszym Regulaminie. W przypadku gdy Klient nie przekaże Kancelarii swoich uwag w ciągu 7 dni od dnia przesłania mu pisma, analizy, opinii lub innego dokumentu przyjmuje się, że Klient zaakceptował taką Usługę w całości oraz nie wnosi do niej uwag czy zapytań. Kancelaria może wskazać Klientowi inny termin, w którym powinien zgłosić swoje uwagi lub zapytania w przypadku gdy jest to uzasadnione tokiem prowadzonej spraw czy postępowania z którym takie pismo lub inna analiza jest związana lub w którym ma być złożona.

Usługę oznaczoną jako "Konsultacja Prawna" może wykonywać również wskazany detektyw, który jest specjalistą w zakresie pomocy ofiarom oszustw internetowych i posiada wymaganą wiedzę dotyczącą problematyki zgłoszenia. W przypadku gdy zgodnie z niniejszym Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa Kancelaria będzie uprawniona do odmowy realizacji Usługi lub konkretnej czynności, Kancelaria poinformuje o tym fakcie Klienta. Klient, zamawiając Usługę, o której mowa w tym punkcie oświadcza, że znana jest mu specyfika Usług świadczonych przez Kancelarię, w szczególności akceptuje fakt, że Kancelaria może świadczyć również Usługi bądź realizować inne świadczenia czy czynności na rzecz podmiotów działających w tej samej lub podobnej branży do Klienta bądź w inny sposób konkurencyjny dla Klienta, w zakresie jednak dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz zasady etyki zawodu. O ile Strony nie ustalą indywidualnie inaczej, głównym kanałem komunikacji Stron podczas realizacji Usług przez Kancelarię na rzecz Klienta jest poczta elektroniczna (e-mail).

Usługi i funkcjonalności dostępne w Serwisie są dostarczane nieodpłatnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Kancelaria oferuje w Serwisie następujące Usługi:
 • Formularz kontaktowy - możliwość wysłania za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie wiadomości do Kancelarii.
  Usługi formularza kontaktowego świadczone są przez czas określony – do momentu przesłania przez Użytkownika wiadomości do Kancelarii.

 

V. PRAWA KONSUMENTÓW

W przypadku Usług realizowanych przez Kancelarię na rzecz Klientów będących Konsumentami, jak również Klientów będących Przedsiębiorcami korzystającymi z praw konsumentowi, do Klientów takich mają zastosowanie następujące zasady:

Klient może na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827 ze zm.) odstąpić od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, poprzez złożenie stosownego oświadczenia Kancelarii drogą elektroniczną na adres wskazany w punkcie II niniejszego regulaminu.

Kancelaria z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Klienta prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i dokona zwrotu wpłaconych środków.
 

Klient posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w szczególności:
 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Kancelarią, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w tym na ich stronach internetowych.

Klient może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wyżej określone zasady i zapisy nie znajdują zastosowania do Klientów będących Przedsiębiorcami.
 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem:
 • Poczty tradycyjnej kierowanej na adres: ul. Klonowa 95A/LU3, 25-553 Kielce.
 • Poczty elektronicznej (e-mail) pod adresem: pomoc@anty-portal.pl.
   

Odpowiedź na reklamacje zostanie przekazana Klientowi w takiej samej formie w jakiej reklamacja została przez Klienta złożona.

Gdy udzielenie odpowiedzi na reklamacje będę wymagać uzyskania od Klienta podania dodatkowych danych czy informacji, Kancelaria zwróci się do Klienta o ich udzielnie.
 

Kancelaria oraz osoby, którymi Kancelaria posługuje się w wykonaniu Usługi, ponoszą odpowiedzialność wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą wyłącznie za szkodę poniesioną przez Przedsiębiorcę bezpośrednio na skutek naruszenia przez Kancelarię obowiązujących przepisów prawa, niewykonania lub nienależytego wykonania przez Kancelarię Umowy jedynie w wyniku rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej poniesionej przez Przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem zdań kolejnych. Łączna odpowiedzialność Kancelarii względem Przedsiębiorcy bez względu na tytuł i podstawę tej odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności z tytułu ewentualnych zobowiązań pozaumownych, na przykład odpowiedzialności deliktowej) zostaje ograniczona do równowartości kwoty ostatnio zapłaconego przez Klienta na rzecz Kancelarii wynagrodzenia. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy szkody wyrządzonej umyślnie.

Wyłączona jest odpowiedzialność Kancelarii względem Klienta będącego Przedsiębiorcą za utracone korzyści.

Okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego wynikła szkoda, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie istniejącego uprzednio zobowiązania, wyłącza roszczenia Przedsiębiorcy o naprawienie szkody z innego tytułu, w tym z tytułu czynu niedozwolonego.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane przez Kancelarię zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej Serwisu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydruk lub zapisanie na nośniku w każdym momencie przeglądania zawartości Serwisu.

O ile inaczej nie wskazano, wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do innych treści, a w szczególności do formularzy, logotypów, jak również zdjęć, materiałów, opisów oraz innych należą do Kancelarii, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, w tym w szczególności zdjęć, materiałów wideo, opisów czy innych treści bez uprzedniej zgody Kancelarii, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Kancelaria może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich oraz podmiotów trzecich.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który nie jest Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który jest Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kancelarii.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Kancelaria może wprowadzać zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:
 • zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ich interpretacji/wykładni wpływających na zapisy Regulaminu czy też prawa i obowiązki Stron;
 • wydania decyzji, orzeczenia lub innego podobnego aktu przez sądy, organy lub innego typu instytucje mające wpływ na zapisy Regulaminu czy też prawa i obowiązki Stron, zakres realizowanych przez Kancelarię Usług, jak również nałożenie określonych obowiązków przez takie sądy, urzędy czy innego typu instytucje;
 • w przypadku zmian w zakresie świadczonych Usług, w tym koncepcji, założeń, funkcjonalności czy organizacji prowadzonych Usług oraz samego Serwisu; w tym w szczególności spowodowanych względami organizacyjnymi, gospodarczymi, technologicznymi lub technicznymi, w tym w przypadku zmiany wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu czy poszczególnych Usług lub założeń biznesowych, jak również zmian polegających na zakończeniu świadczenia danej Usługi, formy czy zasad realizacji, ich zmianie czy też wprowadzeniu nowych Usług czy funkcjonalności czy organizacji Usług, Serwisu lub samej Kancelarii;
 • konieczności usprawnienia Usług, Serwisu, w tym jego funkcjonalności lub działania, zapobieganie nadużyciom, czy konieczności spowodowanej względami bezpieczeństwa;
 • wystąpienie konieczności zmian redakcyjnych, w tym konieczności usunięcia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu.
   

O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie Serwisu, zawierającą zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia, z zastrzeżeniem kolejnego podpunktu.

Zmiany Regulaminu, w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami mogą być wprowadzane w okresach krótszych niż wskazane w ppkt. 8 powyżej.

 

Zmiany Regulaminu nie wpływają na zasady realizacji Usług zleconych przez Klientów niebędących Przedsiębiorcami przed ogłoszeniem tych zmian. Jeżeli któreś z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub stanie się w całości albo w części nieskuteczne (na przykład z powodu zmiany przepisów prawa), nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień.

 

 

 

 

Anty-Portal Filip Piwowar

Regulamin

 
Regulamin Serwisu Internetowego anty-portal.pl oraz usług świadczonych przez firmę
Anty-Portal Filip Piwowar ul. Stefana Okrzei 64/3, 25-526 Kielce.
 
Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady zawierania i realizacji Usług w serwisie internetowym anty-portal.pl, realizacji Usług drogą elektroniczną oraz Usług realizowanych na odległość przez Anty-Portal Filip Piwowar.

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Anty-Portal Filip Piwowar zwany dalej jako: Kancelaria – Anty-Portal Filip Piwowar, ul. Stefana Okrzei 64/3, 25-526 Kielce, NIP: 9592024363, REGON: 383497950.
 

Klient – każdy podmiot, który zawarł z Kancelarią Umowę i na którego rzecz realizowane są Usługi;

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową Serwisu lub korzystająca z jej Usług i funkcjonalności;

Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem Przedsiębiorcy korzystającego z praw przysługujących konsumentowi (zgodnie z definicją poniżej);
 

Przedsiębiorca korzystający z praw przysługujących konsumentowi – osoba fizyczna będąca Klientem zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która korzysta z praw przysługujących konsumentom na gruncie Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta;

Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, zapisy Regulaminu odnoszące się do Konsumenta obejmują swoim zakresem również Przedsiębiorcę korzystającego z praw przysługujących konsumentowi (zgodnie z definicją powyżej);

Strony – Klient oraz Kancelaria łącznie;

Umowa – umowa o świadczenie Usług Kancelarii, zawarta pomiędzy Klientem a Kancelarią, w szczególności w sposób określony niniejszym Regulaminem;

Usługi – usługi prawne i pochodne w tym te opisane jako "Konsultacja Prawna" realizowane przez Anty-Portal Filip Piwowar na rzecz Klienta, zgodnie z zawartą Umową oraz niniejszym dokumentem;
 

Serwis/Serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Anty-Portal Filip Piwowar pod adresem: anty-portal.pl

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Polityka Prywatności – dostępny w Serwisie odrębny dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię, jak również zasady wykorzystania plików cookies;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Regulamin – niniejszy dokument.
 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, niniejszy Regulamin określa warunki ogólne i zasady zawierania oraz realizacji Usług w Serwisie internetowym, jak również realizacji innych Usług przez Anty-Portal Filip Piwowar na rzecz Klienta, w szczególności realizacji Usług drogą elektroniczną oraz realizacji Usług na odległość-zdalnie (tj. bez fizycznej obecności Stron, z wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość).
 

Kontakt z Kancelarią może odbywać się za pośrednictwem:
 • poczty tradycyjnej kierowanej na adres: ul. Stefana Okrzei 64/3, 25-526 Kielce;
 • poczty elektronicznej (e-mail) pod adresem: pomoc@anty-portal.pl;
 • numeru telefonu: +48 500-305-554;
 

Strony mogą każdorazowo indywidualnie odmiennie określić zasady realizacji Umowy, w tym poprzez wyłączenie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu.

W przypadku, gdy Strony nie określiły inaczej, niniejszy Regulamin znajduje również zastosowanie do wszystkich Umów zawieranych z Anty-Portal Filip Piwowar, bez względu na sposób ich zawarcia oraz zakres Usługi.

Usługi Kancelarii wykonywane są za pomocą pracowników i współpracowników Kancelarii.

W przypadku Usług Kancelarii wymagających reprezentowania Klienta przed organami, instytucjami czy sądami, realizacja Usługi będzie wymagała uprzedniego udzielenia pełnomocnictwa lub upoważnienia wskazanej przez Kancelarię osobie lub firmie (w szczególności adwokatowi lub radcy prawnemu). Usługa może być również wykonywana przez przedsiębiorcę osobiście w zakresie nie obejmującym reprezentacji w sądzie. Do składania oświadczeń w imieniu Klienta w zakresie realizacji Umowy z Kancelarią, jak również samego zawarcia Umowy, uprawniona jest wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie umocowanie od Klienta. Kancelaria jest uprawiona, ale nie zobowiązana do weryfikacji we własnym zakresie takiego umocowania.
 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE, ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY SERWISU, BEZPIECZEŃSTWO

W celu korzystania z Serwisu Klient powinien spełnić następujące minimalne wymagania techniczne:
 • posiadać urządzenie końcowe (komputer lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu;
 • posiadać dostęp do przeglądarki internetowej w najnowszej wersji;
 • włączyć w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Dodatkowo w celu złożenia zamówienia na Usługi, dla których Kancelaria przewidziała możliwość ich zamówienia i tym samym zawarcia Umowy bezpośrednio w Serwisie, w tym Pakiety, Klient powinien ponadto posiadać dostęp do aktywnej poczty elektronicznej (e-mail) oraz posiadać program do odczytu plików w formacie PDF, oraz formacie doc. lub docx.

Korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do jego systemu teleinformatycznego szkodliwego oprogramowania czy pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Każdy Użytkownik, by uniknąć ww. ryzyka i zagrożeń powinien stosować właściwe środki techniczne minimalizujące te ryzyka np. programy antywirusowe czy zaporę sieciową typu firewall.

Strona Serwisu może wykorzystywać pliki ,,cookies”. Zasady wykorzystania plików ,,cookies” zostały określone w dokumencie Polityka Prywatności dostępnej w Serwisie.
 

Użytkownik, korzystając z Serwisu jest zobowiązany w szczególności do:
 • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, zasadami dobrych obyczajów oraz w sposób niezagrażający dobrom osobistym i prawom, jakichkolwiek osób lub podmiotów trzecich bądź innym prawom oraz uzasadnionemu interesowi Kancelarii;
 • korzystania z wszelkich treści oraz zasobów Serwisu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
   

IV. OGÓLNE ZASADY REALIZACJI USŁUG

Jeśli nie ustalono z Klientem inaczej, Kancelaria świadczy Usługi wyłącznie w oparciu o prawo polskie oraz w języku polskim.

Usługi realizowane są zgodnie z aktualnym na dzień realizacji Usługi stanem prawnym oraz w oparciu o stan faktyczny, informacje i dokumenty dostarczone przez Klienta. Jeśli Strony inaczej nie ustaliły, Kancelaria nie dokonuje aktualizacji wykonanej Usługi, w tym konsultacji czy przygotowanych dokumentów. W przypadku niektórych Usług dokonanie aktualizacji przygotowanych dokumentów np. w przypadku zmian w przepisach prawa może być elementem takiej Usługi – w takim przypadku jednak Kancelaria określa zakres, zasady oraz termin takiej aktualizacji.
 

Klient jest zobowiązany dostarczyć Kancelarii kompletne i prawidłowe materiały, opisy, dane oraz inne informacje niezbędne do należytego wykonania Usługi. Formę lub sposób ich dostarczenia Klient ustala z Kancelarią. W przypadku otrzymania od Klienta informacji, dokumentów lub innych materiałów niekompletnych, niepełnych lub niewystarczających do wykonania Usługi, Kancelaria skontaktuje się z Klientem, telefonicznie lub e-mailowo – zgodnie z podanymi przez Klienta dane. Termin realizacji Usługi może ulec zawieszeniu na czas oczekiwania przez Kancelarię na dostarczenie przez Klienta informacji, dokumentów lub innych materiałów.

Klient jest proszony o informowanie Kancelarii niezwłocznie, o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizowaną na jego rzecz Usługę, w tym w szczególności zmianach w przekazanych Kancelarii informacjach, danych czy opisach.

Wszystkie Usługi realizowane są przez Kancelarię z należytą starannością. Z zastrzeżeniem, innych zapisów niniejszego dokumentu, zawarcie Umowy w zakresie realizowanych Usług wymaga wyraźnego wskazania przez Kancelarię, że przyjmuje daną Usługę do realizacji oraz potwierdzenia Klientowi jej zakresu, terminu realizacji, jak również wysokości oraz zasad zapłaty wynagrodzenia za realizację Usługi. 

Kancelaria realizuje na rzecz Klienta zlecone lub zamówione przez niego, zgodnie z niniejszym dokumentem Usługi w terminach wskazanych Klientowi, a w przypadku Usług zamawianych bezpośrednio w Serwisie w terminach wskazanych w Serwisie.

Jeśli Strony nie umówiły się inaczej, termin realizacji Usługi liczony jest w Dniach roboczych, przy czym do terminu realizacji Usługi nie wlicza się czasu, w którym Kancelaria oczekuje na informacje, dokumenty lub jakiekolwiek dane niezbędne do realizacji Usług, które ma dostarczyć Klient, jak również czasu, w którym Klient zapoznanie się lub dokonuje weryfikacji przedstawionej przez Kancelarię analizy, opinii, dokumentu czy innej odpowiedzi. Jeśli inaczej się nie umówiono oraz z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, z wyjątkiem umów zawartych z Konsumentami na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Kancelaria rozpoczyna realizację Usługi lub Usług pierwszego
Dnia roboczego po dniu otrzymania płatności za Usługę od Klienta oraz otrzymania od Klienta wszystkich niezbędnych do jej realizacji dokumentów oraz informacji. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
rozpoczęcie realizacji usług przez Kancelarię nastąpi nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia, w którym Zleceniodawca (będący Konsumentem) zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, chyba, że Zleceniodawca (będący Konsumentem) złoży
oświadczenie, że wyraża zgodę na wykonanie usług przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowy zawartej na odległość lub poza lokalem. Wybrane Usługi Kancelarii mogą być realizowane, zgodnie z odrębnym zleceniem Klienta w specjalnym przyspieszonym trybie (tryb ekspresowy). W zależności od wybranej Usługi termin realizacji Usług w trybie ekspresowym może się różnić i zostanie każdorazowo wskazany Klientowi przed zleceniem Usługi, w tym może być wskazany na stronach Serwisu. Termin realizacji Usługi w trybie ekspresowym liczony jest od momentu łącznie otrzymania przez Kancelarię płatności Klienta za Usługę oraz otrzymania od Klienta wszystkich niezbędnych do jej realizacji dokumentów oraz informacji. Przez opłacenie ceny Usługi rozumie się otrzymanie przez Kancelarię informacji o wpłynięciu płatności Klienta lub zaksięgowanie płatności na rachunku bankowym Kancelarii.

Jeśli Strony nie ustalą odrębnie inaczej wynagrodzenie z tytułu realizacji Usług płatne jest z góry i obejmuje wyłącznie zakres Usługi ustalony przez Strony. Wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez Kancelarię w imieniu i na rzecz Klienta (jak przykładowo opłaty skarbowe, opłaty sądowe czy urzędowe, koszty korespondencji tradycyjnej, itp.) obciążają Klienta oraz podlegają zwrotowi przez Klienta Kancelarii na podstawie zestawienia kosztów.

Kancelaria ma prawo odmowy wykonania polecenia Klienta, realizacji Usługi lub konkretnej czynności, jak również ma prawo rozwiązać Umowę, gdyby ich wykonanie naruszałoby prawo, dobre obyczaje, interesy Klienta czy też stanowiło naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu lub warunków zawartej Umowy. Kancelaria ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, w granicach dozwolonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku Użytkowników i Klientów będących Przedsiębiorcami Kancelaria ma prawo odmowy przyjęcia zamówienia na Usługę oraz zawarcia Umowy bez podania przyczyny. Kancelaria realizuje na rzecz Klienta Usługę w zakresie określonym w ramach zawartej Umowy.

Z zastrzeżeniem odrębnych zapisów niniejszego Regulaminu oraz przypadków, gdy Strony umówiły się indywidualnie inaczej, Klient ma możliwość do zgłoszenia jednej tury uwag oraz zapytań do zrealizowanej w ramach Umowy Usługi, w tym w szczególności pisma, analizy, opinii lub innego dokumentu – w granicach zamówionej Usługi. Jeśli Strony inaczej nie ustaliły indywidualnie, uwagi oraz zapytania, Klient zgłasza w drodze wiadomości e-mail, na adres kontaktowy Kancelarii wskazany w niniejszym Regulaminie. W przypadku gdy Klient nie przekaże Kancelarii swoich uwag w ciągu 7 dni od dnia przesłania mu pisma, analizy, opinii lub innego dokumentu przyjmuje się, że Klient zaakceptował taką Usługę w całości oraz nie wnosi do niej uwag czy zapytań. Kancelaria może wskazać Klientowi inny termin, w którym powinien zgłosić swoje uwagi lub zapytania w przypadku gdy jest to uzasadnione tokiem prowadzonej spraw czy postępowania z którym takie pismo lub inna analiza jest związana lub w którym ma być złożona.

Usługę oznaczoną jako "Konsultacja Prawna" może wykonywać również wskazany detektyw, który jest specjalistą w zakresie pomocy ofiarom oszustw internetowych i posiada wymaganą wiedzę dotyczącą problematyki zgłoszenia. W przypadku gdy zgodnie z niniejszym Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa Kancelaria będzie uprawniona do odmowy realizacji Usługi lub konkretnej czynności, Kancelaria poinformuje o tym fakcie Klienta. Klient, zamawiając Usługę, o której mowa w tym punkcie oświadcza, że znana jest mu specyfika Usług świadczonych przez Kancelarię, w szczególności akceptuje fakt, że Kancelaria może świadczyć również Usługi bądź realizować inne świadczenia czy czynności na rzecz podmiotów działających w tej samej lub podobnej branży do Klienta bądź w inny sposób konkurencyjny dla Klienta, w zakresie jednak dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz zasady etyki zawodu. O ile Strony nie ustalą indywidualnie inaczej, głównym kanałem komunikacji Stron podczas realizacji Usług przez Kancelarię na rzecz Klienta jest poczta elektroniczna (e-mail).

Usługi i funkcjonalności dostępne w Serwisie są dostarczane nieodpłatnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Kancelaria oferuje w Serwisie następujące Usługi:
 • Formularz kontaktowy - możliwość wysłania za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie wiadomości do Kancelarii.
  Usługi formularza kontaktowego świadczone są przez czas określony – do momentu przesłania przez Użytkownika wiadomości do Kancelarii.

 

V. PRAWA KONSUMENTÓW

W przypadku Usług realizowanych przez Kancelarię na rzecz Klientów będących Konsumentami, jak również Klientów będących Przedsiębiorcami korzystającymi z praw konsumentowi, do Klientów takich mają zastosowanie następujące zasady:

Klient może na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827 ze zm.) odstąpić od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, poprzez złożenie stosownego oświadczenia Kancelarii drogą elektroniczną na adres wskazany w punkcie II niniejszego regulaminu.

Kancelaria z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Klienta prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i dokona zwrotu wpłaconych środków.
 

Klient posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w szczególności:
 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Kancelarią, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w tym na ich stronach internetowych.

Klient może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wyżej określone zasady i zapisy nie znajdują zastosowania do Klientów będących Przedsiębiorcami.
 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem:
 • Poczty tradycyjnej kierowanej na adres: ul. Stefana Okrzei 64/3, 25-526 Kielce.
 • Poczty elektronicznej (e-mail) pod adresem: pomoc@anty-portal.pl.
   

Odpowiedź na reklamacje zostanie przekazana Klientowi w takiej samej formie w jakiej reklamacja została przez Klienta złożona.

Gdy udzielenie odpowiedzi na reklamacje będę wymagać uzyskania od Klienta podania dodatkowych danych czy informacji, Kancelaria zwróci się do Klienta o ich udzielnie.
 

Kancelaria oraz osoby, którymi Kancelaria posługuje się w wykonaniu Usługi, ponoszą odpowiedzialność wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą wyłącznie za szkodę poniesioną przez Przedsiębiorcę bezpośrednio na skutek naruszenia przez Kancelarię obowiązujących przepisów prawa, niewykonania lub nienależytego wykonania przez Kancelarię Umowy jedynie w wyniku rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej poniesionej przez Przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem zdań kolejnych. Łączna odpowiedzialność Kancelarii względem Przedsiębiorcy bez względu na tytuł i podstawę tej odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności z tytułu ewentualnych zobowiązań pozaumownych, na przykład odpowiedzialności deliktowej) zostaje ograniczona do równowartości kwoty ostatnio zapłaconego przez Klienta na rzecz Kancelarii wynagrodzenia. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy szkody wyrządzonej umyślnie.

Wyłączona jest odpowiedzialność Kancelarii względem Klienta będącego Przedsiębiorcą za utracone korzyści.

Okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego wynikła szkoda, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie istniejącego uprzednio zobowiązania, wyłącza roszczenia Przedsiębiorcy o naprawienie szkody z innego tytułu, w tym z tytułu czynu niedozwolonego.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane przez Kancelarię zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej Serwisu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydruk lub zapisanie na nośniku w każdym momencie przeglądania zawartości Serwisu.

O ile inaczej nie wskazano, wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do innych treści, a w szczególności do formularzy, logotypów, jak również zdjęć, materiałów, opisów oraz innych należą do Kancelarii, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, w tym w szczególności zdjęć, materiałów wideo, opisów czy innych treści bez uprzedniej zgody Kancelarii, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Kancelaria może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich oraz podmiotów trzecich.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który nie jest Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który jest Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kancelarii.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Kancelaria może wprowadzać zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:
 • zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ich interpretacji/wykładni wpływających na zapisy Regulaminu czy też prawa i obowiązki Stron;
 • wydania decyzji, orzeczenia lub innego podobnego aktu przez sądy, organy lub innego typu instytucje mające wpływ na zapisy Regulaminu czy też prawa i obowiązki Stron, zakres realizowanych przez Kancelarię Usług, jak również nałożenie określonych obowiązków przez takie sądy, urzędy czy innego typu instytucje;
 • w przypadku zmian w zakresie świadczonych Usług, w tym koncepcji, założeń, funkcjonalności czy organizacji prowadzonych Usług oraz samego Serwisu; w tym w szczególności spowodowanych względami organizacyjnymi, gospodarczymi, technologicznymi lub technicznymi, w tym w przypadku zmiany wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu czy poszczególnych Usług lub założeń biznesowych, jak również zmian polegających na zakończeniu świadczenia danej Usługi, formy czy zasad realizacji, ich zmianie czy też wprowadzeniu nowych Usług czy funkcjonalności czy organizacji Usług, Serwisu lub samej Kancelarii;
 • konieczności usprawnienia Usług, Serwisu, w tym jego funkcjonalności lub działania, zapobieganie nadużyciom, czy konieczności spowodowanej względami bezpieczeństwa;
 • wystąpienie konieczności zmian redakcyjnych, w tym konieczności usunięcia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu.
   

O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie Serwisu, zawierającą zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia, z zastrzeżeniem kolejnego podpunktu.

Zmiany Regulaminu, w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami mogą być wprowadzane w okresach krótszych niż wskazane w ppkt. 8 powyżej.

 

Zmiany Regulaminu nie wpływają na zasady realizacji Usług zleconych przez Klientów niebędących Przedsiębiorcami przed ogłoszeniem tych zmian. Jeżeli któreś z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub stanie się w całości albo w części nieskuteczne (na przykład z powodu zmiany przepisów prawa), nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień.

 

 

 

Pomagamy wypowiedzieć umowę i zabezpiecz dane osobowe usuwając konto premium.

Formularz Kontaktowy
Kliknij tutaj

Nieuczciwy Broker? 

Oszustwo Internetowe? 
Jesteś ofiarą oszustwa?

 
 

 

Pomoc prawna z brokerem

Napisz poprzez formularz kontaktowy - oddzwonimy!

zabezpiecz się przed komornikiem

Anty-Portal

ul. Klonowa 95A/LU3

25-553 Kielce
NIP: 9592024363

REGON: 383497950
 

Numer rachunku bankowego Kancelarii:
16 1140 2004 0000 3302 7884 5246

Błyskawiczna pomoc prawna!

Jak odzyskać pieniądze od brokera

Dbamy o Twoją dyskrecję i bezpieczeństwo.

Pomoc forex

Copyright 2019 © Anty Portal

www.anty-portal.pl